Hopík

Termín

začátek:          středa 15. 11. 2017 od 19:00 hod.
konec:             neděle 19. 11. 2017 do 14:00 hod.


Místo konání

Pardubice, Skautské centrum Vinice (http://skauti-pardubice.cz/scv/); GPS: 50° 1.846' N, 15° 47.033' E)

 


Náplň kurzu

Hopík 2017 se skládá z obvyklých dvou částí – sekcí hospodářské a organizační.

V rámci hospodářské sekce se frekventanti seznámí podrobně s oblastí hospodaření skautského střediska. Budou seznámeni se všemi oblastmi hospodaření a to jak v teoretické, tak i praktické rovině. Hodně prostoru pak bude věnováno „skautské hospodářské praxi“, zejména v oblasti inventarizace, revizí a finančního plánování a řízení. Součástí bude i praktický nácvik mnoha hospodářských činností – např. vyúčtování akce, žádost o dotace, inventarizace, příprava projektu, vyplnění daňového přiznání apod. V rámci kurzu se frekventanti nenaučí vést účetnictví, na výuku této dovednosti není kurz zaměřen.

V rámci sekce organizační a řízení se frekventanti seznámí podrobněji s těmito tématy: vedení dospělých, plánování a příprava projektů, vedení porad, právo občanské (nový občanský zákoník), trestní a přestupkové právo, právo životního prostředí, organizace Junáka, nové Stanovy, SkautIS a registrace, skautské googly a konference, komunikace s úřady,. Důraz bude kladen nejen na teoretickou přípravu, nýbrž i na praktickou stránku. Účastníci budou řešit mnoho případových studií a budou plnit celou řadu praktických cvičení.


Cíle kurzu

Vzhledem ke své poměrně krátké délce půjde o intenzivní kurz, jehož cílem je zejména zvýšit znalosti a dovednosti účastníků ve vybraných oblastech. Předpokládáme, že Hopík by měl účastníkům pomoci při jejich současné nebo budoucí skautské praxi.


Pro koho je kurz určen

hospodářská sekce – hospodáři středisek a VOJ, členové revizních komisí, vedoucí a zástupci vedoucích středisek a VOJ

organizační sekce - vedoucí středisek a předsedové VOJ (resp. jejich zástupci), členové VOJ, zpravodajové ZOJ a VOJ pro příslušnou oblast (organizační, právní..)


 OČK pro zkoušení na ČZ a VZ

Od 1. 9. 2017 vstoupila v účinnosti novela Řádu pro vzdělávání činovnic a činovníků Junáka, která upravuje kvalifikace pro zkoušející u čekatelských a vůdcovských zkoušek.

V oborech hospodaření (HOS), organizace (ORG) a právo (PRA) jsou nyní zřízena specializovaná OČK (odborné činovnické kvalifikace) ve dvou úrovních (nižší pro ČZ, vyšší pro VZ).

HOSPODAŘENÍ

Pro OČK HOS nižší úroveň (pro zkoušení u ČZ) směrnice stanovuje tyto podmínky:

Odbornost

  • 1a) Držitel hospodářské zkoušky.
  • 1b) Absolvent specializovaných skautských kurzů pokrývajících obor komplexně, který doloží doporučení vedoucího akce.
  • 1c) Absolvence semináře pro uchazeče o oprávnění pořádaného garanty OČ (viz didaktika oboru).
  • 1d) Dokončené min. střední odborné vzdělání s ekonomickým zaměřením a zároveň prokáže min. 3 roky praxe jako hospodář OJ v posledních 5 letech s doporučením hospodáře nebo předsedy revizní komise či předsedy/místopředsedy nadřízené VOJ.

Didaktika oboru

  • 2a) Absolvence seminář pro uchazeč o oprávnění pořádaného garanty OČ (může být součástí specializovaného kurzu).
  • 2b) Metodické zpracování oboru pro ČZ (zpracován způsob rozvoje kompetencí a ověřování poždavků ČZ z oblasti Hospodaření). Forma může být písemná alternativně lze dodat v jiné formě – např. videonahrávka přednášky + ukázkový test.
  • 2c) Pohovor minimálně se dvěma garanty.

Součástí programu HOS části Hopíku bude i speciální přednáška, která pokrývá didaktická specifika oboru HOS (podmínka 2a). Samotná absolvence Hopíku pak splňuje podmínku 1b. V případě kladného doporučení vedoucího akce budou zájemci navrženi na konci Hopíku ke jmenování držitelem OČK HOS nižší stupeň.

OČK HOS (pro zkoušení u VZ) bude následovat v lednu 2018 na základě podmínek stanovených příslušnou směrnicí.

OČK HOS pro potřeby Hopíku garantují: Marie Řeháková a Jan Stejskal – Johan (johanek@centrum.cz).

PRÁVO

Odbornost

OČK Právo (vyšší i nižší stupeň): absolvence organizační části Hopíku představuje splněnou podmínku odborné způsobilosti. Doporučení vedoucího akce obdrží automaticky každý, kdo absolvuje Hopík v plném časovém rozsahu.

Lektorská způsobilost

Prokázání lektorské způsobilosti bude individuálně na každém zájemci (uchazeči) jednou z možností dle Směrnice, v rámci Hopíku se samotné lektorské dovednosti necvičí.

Didaktika oboru

Prokázání didaktické způsobilosti bude možno provést předložením metodického zpracování oboru pro ČZ (nižší stupeň OČK), resp. pro VZ (vyšší stupeň OČK). Tento projekt přípravy k ČZ/VZ bude možné s garanty OČK PRA, kteří jsou lektory Hopíku, konzultovat.

ORGANIZACE

Odbornost

OČK Organizace (nižší stupeň): absolvence organizační části Hopíku představuje splněnou podmínku odborné způsobilosti pro OČK ORG nižší stupeň. Doporučení vedoucího akce obdrží automaticky každý, kdo absolvuje Hopík v plném časovém rozsahu. Pro OČK ORG vyšší stupeň bude kromě samotné absolvence Hopíku třeba absolvovat pohovor/atest s garantem, jehož přesná podoba je dosud v jednání

Lektorská způsobilost

Prokázání lektorské způsobilosti bude individuálně na každém zájemci (uchazeči) jednou z možností dle Směrnice, v rámci Hopíku se samotné lektorské dovednosti necvičí.

Didaktika oboru

Prokázání didaktické způsobilosti bude možno provést předložením metodického zpracování oboru pro ČZ (nižší stupeň OČK), resp. pro VZ (vyšší stupeň OČK). Tento projekt přípravy k ČZ/VZ bude možné s garanty OČK ORG, kteří jsou lektory Hopíku, konzultovat.

Poznámka pro OČK Organizace a OČK Právo: Představa o přípravě na OČK v rámci Hopíku je taková, že zájem o získání OČK mohou uchazeči sdělit přímo na Hopíku, kde pro to bude vyhrazen prostor.  Následně bude možné si s garanty dohodnout konzultaci projektu zpracování daného oboru pro ČZ/VZ. Účastníci obdrží potvrzení o absolvenci Hopíku s doporučením vedoucího akce. Toto potvrzení společně se zkonzultovaným projektem a doložením lektorské způsobilosti pak uchazeči doloží k formuláři žádosti o získání příslušného OČK, které by takto mělo být uznáno/uděleno.


Přihlašování

emailem na d.starmanova@gmail.com, uzávěrka je 15. 10. 2017 nebo po naplnění kapacity.

Do přihlašovacího e-mailu uveďte vaše jméno, středisko, ve kterém jste registrování a pro lepší zacílení programů i aktuálně zastávané skautské funkce, dosavadní skautskou kvalifikaci a civilní povolání. Zároveň uveďte, na kterou sekci Hopíku se hlásíte (absolvence obou částí současně je technicky vyloučeno).


Cena

cca 1000 Kč (bude upřesněno, zahrnuje i ubytování, stravu a vzdělávací materiály)


Jídlo

bude zajištěno po celou dobu akce


Ubytování

na zemi, s sebou karimatku a spacák


Lektoři

Jan Stejskal – Johan (vedoucí celé akce, šéf hospodářské části)

vůdce skautské školy Stříbrná řeka, předseda KRJ Pardubického kraje, člen Rozhodčí a smírčí rady Junáka, vysokoškolský učitel a autor publikací Ekonomika neziskové organizace, Účetnictví NNO pro začátečníky i pokročilé a dalších.

Tomáš Vítek – Datel (šéf organizační části Hopíku 2014, přestupkové a správní právo, právo ŽP, komunikace s úřady)

zástupce vůdce VLK Stříbrná řeka, místopředseda KRJ Pardubického kraje, člen Ekologického odboru Junáka, inspektor České inspekce životního prostředí, strážce CHKO

Tomáš Řehák – Špalek (vedení a řízení)

vůdce LŠ Gemini, člen Rozhodčí a smírčí rady Junáka, ředitel Městské knihovny v Praze

Petr Pavlok - Vrána (občanské právo)

instruktor Gemini, předseda Rozhodčí a smírčí rady Junáka, právník

Marie Řeháková – Maruška (hospodářské obory)

ekonomická ředitelka Tiskového a distribučního centra (TDC), dlouholetá členka RK na různých stupních, hospodářka Vzdělávacího střediska Gemini

Jakub Procházka – Citron (projekty, personalistika, porady)

instruktor skautské školy Stříbrná řeka, člen Náčelnictva Junáka, vysokoškolský učitel a lektor

Martin Hovorka – Maho (organizace)

zástupce vůdce ILŠ Stříbrná řeka, předseda ORJ Brno město, manažer evropských projektů

Petr Kachlík (hospodaření na akcích)

emeritní člen Náčelnictva Junáka, dlouholetý hospodář střediska a velkých akcí

Jiří Kubala (trestní právo)

člen Rozhodčí a smírčí rady Junáka, právník

Ondřej Peřina – Jerry (skautis, Googly atd.)

zpravodaj VRJ pro ICT, předseda KRJ Libereckého kraje

Václav Dobrozemský - Vaša (hospodářská praxe; právo pro hospodáře)

předseda KRJ Moravskoslezského kraje, právník

Jan Fischer - Hvězdář a Jiří Benda - Huron

členové týmů různých velkých akcí, hospodáři a účetní celým srdcem, praktici

A další, na jejichž přemlouvání usilovně pracujeme 🙂


Kontakt

Případné dotazy směřujte na adresu johanek@centrum.cz